نجربیات یک معلم به منظور ارتقاء دانش افزایی دانش آموزان در درس کامپیوتر و فیزیک

پاسخ تمرینات فصل 12 مبانی کامپیوتر

سوال 1 فصل 12

Private Sub cmdrun_Click()
Rem part12-Exercise1
If Val(txtsecond) <> 0 Then
txtresult = Val(txtfirst) / Val(txtsecond)
Else
txtresult = "Not Defined"
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
cmdrun.Caption = "Run"
lblA.Caption = "First Num"
LblB.Caption = "Second Num"
lblc.Caption = "Result"
txtfirst = ""
txtsecond = ""
txtresult = ""
End Sub

سوال 3 صفحه 135:

كد:

Private Sub Command1_Click()

   Dim a As Integer, b As Integer

   a = Val(InputBox("Enter number a :"))

   b = Val(InputBox("Enter number b :"))

   If b <> 0 Then Form1.Print a \ b Else Form1.Print "not defined"

End Sub

 

سوال 4 صفحه 135:

كد:

Dim yy0 As Integer, mm0 As Integer, dd0 As Integer

Dim yy As Integer, mm As Integer, dd As Integer

Dim y As Integer, m As Integer, d As Integer

Private Sub Command1_Click()

   yy0 = Val(Text1.Text)

   mm0 = Val(Text2.Text)

   dd0 = Val(Text3.Text)

   dd = Day(Date)

   mm = Month(Date)

   yy = Year(Date)

   Print yy, mm, dd

   If dd < dd0 Then

      mm = mm - 1

      dd = dd + 30

   End If

   d = dd - dd0

   If mm < mm0 Then

      yy = yy - 1

      mm = mm + 12

   End If

m = mm - mm0

   If yy >= yy0 Then

      y = yy - yy0

   Else

      MsgBox "not valid"

      Exit Sub

   End If

   Print yy0, mm0, dd0

   Print "sal="; y, "mah="; m, "rooz"; d

End Sub

 

سوال 5 صفحه 135:

كد:

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, delta As Integer

Dim x1 As Single, x2 As Single

Private Sub Command1_Click()

   a = Val(Text1.Text)

   b = Val(Text2.Text)

   c = Val(Text3.Text)

   delta = b ^ 2 - 4 * a * c

   If delta >= 0 Then

      x1 = (-b + Sqr(delta)) / (2 * a)

      x2 = (-b - Sqr(delta)) / (2 * a)

      MsgBox "x1=" + Str(x1) + "   " + "x2=" + Str(x2)

    Else

       MsgBox "Not Root"

    End If

End Sub

 

سوال6صفحه 135:

كد:

Dim citynam As String, cnam1 As String, cnam2 As String

Dim max As Integer, min As Integer, dama As Integer

Private Sub Command1_Click()

   citynam = InputBox("Enter a city name : ")

   dama = Val(InputBox("enter dama : "))

   cnam1 = citynam

   cnam2 = citynam

   max = dama

   min = dama

   For i = 2 To 10

      citynam = InputBox("Enter a city name : ")

      dama = Val(InputBox("enter dama : "))

      If min > dama Then

         cnam1 = citynam

         min = dama

      End If

      If max < dama Then

           cnam2 = citynam

           max = dama

      End If

    Next

    Form1.Print "shahr="; cnam1, "minimum dama="; min

    Form1.Print "shahr="; cnam2, "maximum dama="; max

End Sub

 

سوال 7صفحه 135:

كد:

Dim salary As Long

Private Sub Command1_Click()

   salary = Val(InputBox("Enter hoghogh : "))

   If salary <= 200000 Then

      MsgBox salary

      Exit Sub

   End If

   If salary <= 800000 Then

      MsgBox salary - (salary - 200000) * 0.1

      Exit Sub

   Else

      MsgBox salary - (salary - 800000) * 0.12

      Exit Sub

   End If

End Sub

 

سوال 8صفحه 135:

كد:

Dim n As Integer

Private Sub Command1_Click()

   n = Val(InputBox("Enter number n : "))

   Y1 = n Mod 10

   n = n \ 10

   Y2 = n Mod 10

   n = n \ 10

   y3 = n Mod 10

   y4 = n \ 10

   Form1.Print Y1 * 1000 + Y2 * 100 + y3 * 10 + y4

End Sub

 

سوال 9صفحه 135:

كد:

Dim k As Integer, c As Integer

Private Sub Command1_Click()

   k = 12

   c = 0

   Do While k < 100

      c = c + 1

      Form1.Print k

      k = k + 3

    Loop

    Print "tedad="; c

End Sub

 

 

سوال 10صفحه 135:

كد:

Dim no As Byte

Private Sub Command1_Click()

   no = Val(InputBox("Enter a day of week : "))

   Select Case no

      Case 1

         MsgBox "Shanba"

      Case 2

         MsgBox "yek Shanba"

      Case 3

         MsgBox "dow Shanba"

      Case 4

         MsgBox "seh Shanba"

      Case 5

         MsgBox "chohar Shanba"

      Case 6

         MsgBox "panj Shanba"

      Case 7

         MsgBox "jomah"

      Case Else

         MsgBox "not valid"

   End Select

End Sub

 

پاسخ فعالیت های فصل 12  مبانی کامپیوتر

نقل قول:

جواب فعالیت1

 

كد:

a =val(inputbox("Enter a :"))

b =val(inputbox("Enter b :"))

c =val(inputbox("Enter c :"))

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then msgbox "This is triangle" else "This is not triangle"

 

 

نقل قول:

جواب فعالیت2

 

كد:

nam = inputbox("Enter name :")

n = val(inputbox("Enter grade : ")

if n>=0 and n<=20 then

   select case n

      case 18 to 20

         grade="A"

      case 15 to 18

         grade="B"

      case 12 to 15

         grade="C"

      case 10 to 12

         grade="D"

      case else

         grade="E"

     End select

End if

Msgbox "you got degree "+grade

 

 

نقل قول:

جواب فعالیت3

 

كد:

n=val(inputbox("Enter number of lesson :"))

sum =0

for i=1 to n

   num = val(inputbox("Enter grade of lesson :"))

   sum=sum+num

next i

msgbox "average is "+str(sum/n)

 

 

نقل قول:

جواب فعالیت4

 

كد:

price=val(inputbox("Enter a price : "))

sum=price

while  price<>0

    price=val(inputbox("Enter a price : "))

    sum=sum+price     

wend

msgbox "Sum of price is "+str(sum)   

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 8:38  توسط پوران ولادتی   |